Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumsal Belgesi

Amaç:

Bu belgenin amacı MESEDER’in çalışmalarında, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten ve yaygınlaştırmayı hedefleyen yaklaşımını ve kurallarını tanımlamaktır.

Kapsam:

MESEDER çalışanlarını, Yönetim Kurulunu, hizmetlerden yararlananları, üyeleri, gönüllüleri, hizmet alınan ve işbirliği yapılan kişi ve kurumları, bağışçıları kapsar.

Tanımlar:

Toplumsal Cinsiyet: Toplumdaki kültüre ve geleneklere bağlı cinsiyet rollerini ifade eder. Toplumlar ve topluluklar içinde sosyal olarak oluşturulur, öğrenilir ve uygulanır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Kadın ve erkeğin eşit statüye, koşullara ve sorumluluklara sahip oldukları ve de kendi insan haklarını eksiksiz yaşayabilecekleri ve sonuçlarından eşit olarak faydalanabilecekleri durumu ifade eder. Cinsiyet eşitliği sosyal ilişkilerde eşitliği ve kaynaklara kadın ve erkeğin eşit kontrol ve erişiminin olmasını kapsar.

Pozitif ayrımcılık: Toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla dezavantajlı cinsiyet olan kadınları öncelikli olarak desteklemektir.

Fırsat Eşitliği: Toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek amacıyla kadınları öncelikli olarak desteklemektir.

Görev ve Sorumluluklar:

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumsal Belgesinin uygulanması, takibi ve geliştirilmesi, MESEDER çalışanlarının toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgi ve eğitimlerle desteklenmesi MESEDER Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluğundadır.

Uygulama Kuralları

MESEDER;

 1. Çalışmalarını planlarken kadın istihdamının artırılmasına katkıda bulunmaya odaklanır.
 2. Pozitif ayrımcılığı ve fırsat eşitliğini destekler.
 3. Her bireyin haysiyetine ve değerine saygı duyulur.
 4. D)     Yönetim, işe alım ve seçme, eğitim fırsatlarına erişim, performans değerlendirme ve terfi, geri bildirim ve şikayetlerin izlenmesi süreçlerinde fırsat eşitliği sağlayacağını taahhüt eder.
 5. Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi), Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme başta olmak üzere bu çerçevede hazırlanmış ulusal ve uluslararası mevzuatın yol göstericiliğinden; tüm çalışmalarında yaş, ırk, din, renk, ülke veya etnik köken, dil, medeni durum, cinsiyet, cinsel yönelim, sosyo-ekonomik durum, ruhsal veya fiziksel engel, siyasi görüş veya diğer herhangi bir konuda ayrım gözetmeksizin tüm bireylere herhangi bir nedenle ayrımcılık yapmadan saygı gösterir.
 6. Çalışanlar, hizmetlerinden faydalananlar, Yönetim Kurulu (YK)  ve  paydaşlarının her türlü taciz ve şiddet içeren davranışına izin vermez,  ilgili olaylar karşısında etkin bir soruşturma yürütür ve yaptırım uygular.
 7. Çalışmalarında cinsiyetçi dile, cinsiyete dayalı görevlendirmeye, cinsiyet ayrımını güçlendirecek uygulama ve yöntemlere izin vermez.
 8. Kadın ve LGBTİ çalışanlarının ve gönüllülerinin rahat, güvenli, ayrımcılık ve şiddetten uzak bir ortamda çalışabilmesi için gerekli tüm önlemleri alır.
 9. Çalıştığı tüm paydaşlarla; yayıncılarla, dağıtıcılarla, kamu ve özel sektör temsilcileriyle ilişkilerinde yukarıda sayılan esasları gözetir.
 10. Etik kurallar yaklaşımızı oluştururken bu belgeyi temel alırız.
 11. Geri bildirim ve şikayet sistemi MESEDER Geri Bildirim ve Şikayet Sistemi,  MESEDER Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikasına dayanır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği politika belgesinin uygulanması ve ilkelerine uygunluğunu denetlenmesinden MESEDER Yönetim Kurulu üyeleri sorumludur.

Yürürlülük

Bu Politika Belgesi, Derneğimizin 5 Ocak 2022 tarih ve 2022/01 nolu  Yönetim Kurulu kararına göre yürürlüğe sokularak garantiye alınmıştır. Bu belgenin kullanılmasında ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu ve Etik Kurulu sorumludur.