Amaç:

Bu belgenin amacı MESEDER’in çalışmalarında, etik davranış kuralları yaklaşımını ve kurallarını tanımlamaktır. 

Kapsam: 

MESEDER çalışanları, Yönetim Kurulunu, hizmetlerden yararlananları, üyeleri, gönülleri, hizmet alınan ve işbirliği yapılan kişi ve kurumları, bağışçıları kapsar.

Tanımlar: Etik Kod, kurumların çalışanlarına, beraber iş yaptığı kişi ve diğer kurumlara ve kamuya sorumluluklarını özetleyen, temel değerlerini ve ilkelerini yansıtan, kabul edilebilir ve edilemez davranışlar konusunda yol gösteren bir kurallar bütünüdür.

Görev ve Sorumluluklar: Etik Davranış Kuralları Kurumsal Belgesinin uygulanması, takibi ve geliştirilmesinden, MESEDER Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluğundadır

Uygulama Kuralları

ANKARA MESLEK EĞİTİMİ KÜLTÜR SANAT VE TURİZM DERNEĞİ (MESEDER),

04.06.2009 tarihinde 1 başkan, 5 yönetim kurulu üyesi, 1 mali müşavir ve 1 hukuk müşavirinin kadrolu kadrosuyla kurulmuştur.

12.06.2009 tarihinde 739 sayılı tüzüğü onaylanmış ve dernek 20 üye ile faaliyetlerine başlamıştır.

Derneğin temel amacı, tüzüğünde de belirtildiği gibi, öncelikle uzun süredir işsiz, eğitime erişememiş, şiddet mağduru , özürlü; kısacası dezavantajlı gruplardaki insanları, renklerine, dillerine, dinlerine bakmaksızın, Türk, Kürt, mülteci, yabancı uyruklu, Arap, Çingene gibi ırkları ve kültürleri açısından ayrım yapmadan, kişisel gelişim, mesleki beceri kursları, girişimcilik eğitimleri vererek nitelikli insan gücünün oluşturulmasına ve istihdam edilmelerine destek olmaktır.

Derneğin uzun vadeli hedefi, istihdam edilenlerin işlerini kalıcı hale getirerek topluma kazandırılması, özgüvenlerinin geliştirilmesi ve sosyal iletişimin sağlanmasına yardımcı olmaktır.

MESEDER bünyesinde istihdam edilen tüm çalışanlar, MESEDER Etik Kurallarına uymakla yükümlüdür. Tüm iş ortaklarımızın bu kuralları destekleyen iş etiği kurallarına ve ilkelerine uymaları beklenir.

MESEDER olarak bu belgede yer almayan durumlarla karşılaştığımızda Etik Davranış Uygulamalarının temel etik değerlerimiz çerçevesinde ele alınacağını beyan ederiz.

Faaliyetler için Etik Kurallar

1. İnsani misyon önceliklidir. Yaş, ırk, din, renk, ülke veya etnik köken, dil, medeni durum, cinsel yönelim, sosyo-ekonomik durum, ruhsal veya fiziksel engel, siyasi görüş veya diğer herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm bireylere herhangi bir nedenle ayrımcılık yapmadan saygı göstereceğiz. .

2. Amaç hizmet kalitesini sürekli iyileştirmektir.

3. Karşılıklı nezaket ve saygı esastır.

4. Hukuk kurallarına, kanun ve yönetmeliklere uyum esastır.

5. Birlikte çalıştığımız toplulukların kültürlerine ve geleneklerine saygı duyacağız.

6. Her bireyin haysiyetine ve değerine saygı duyacağız. Ayrıca kadın ve çocuklarla çalışırken ortaya çıkabilecek sorunlara ve olası zayıflıklara da özellikle dikkat edeceğiz.

7. Bağışçılar ve yararlanıcılarla olan tüm ilişkiler açık ve şeffaf olmalıdır. Programlarımız, değerli kaynakların israfını en aza indirmek için yüksek profesyonellik ve uzmanlık standartlarına dayalı olacaktır.

Çalışanlar için Etik Kurallar

1. İşimizle ilgili tüm geçerli yasalara, düzenlemelere, politikalara ve sözleşmelere uyun.

2. İşle ilgili tüm faaliyetlerinizde ve ilişkilerinizde dürüst, adil ve güvenilir olun.

3. Diğer çalışanların ve şirket adına iş yaptığınız kişilerin haklarına, onuruna ve mahremiyetine saygı gösterin.

4. İşyerinde tacize hiçbir şekilde izin verilmez

5. Bilgi sistemleri de dahil olmak üzere şirketin tüm maddi ve maddi olmayan varlıklarına dikkat etmek ve bunları olası kayıp, suiistimal, hırsızlık ve sabotajlardan koruyum.

6. MESEDER adına çalışan kişiler, birlikte çalıştıkları kişilere karşı nazik, güler yüzlü ve saygılı olmalıdır. İş arkadaşınıza, amirinize, astlarınıza veya hak sahiplerine zarar verebilecek her türlü davranış, çalışanların sözleşmelerinin feshi ile sonuçlanacak ciddi bir kusurdur.

Yönetim için Etik Kurallar

1. Tarafsızlık ve adil yaklaşım esastır.

2. Yolsuzluk, usulsüzlük, çıkar çatışmaları ve kişisel çıkarlar önlenir.

3. Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirip yanıtlamak ve motive edici önlemler almak önceliklidir.

4. Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak esastır.

5. Çalışanlara ilişkin belirli bilgileri, yasal zorunluluk dışında, çalışanın izni ve bilgisi olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşmak yasaktır.

6. Çalışanların yanlışlıklar ve eksikliklerin kalıcı ve kasıtlı olmamak kaydıyla düzeltilmesini sağlamak için yapıcı bir yaklaşım benimsenmelidir.

7. Faaliyet ve hizmetlere katkısı olmayan personel hakkında yasal tedbirler alınır. Uymayanlar hakkında yasal işlem yapılır.

8. Yönetim ve personel çözüm odaklı davranışlar sergiler.

Etik Davranış Kuralları politika belgesinin uygulanması ve ilkelerine uygunluğun denetlenmesinden MESEDER Yönetim Kurulu üyeleri ve Etik Kurul üyeleri birlikte sorumludur. 

Yürürlülük

Bu Politika Belgesi, Derneğimizin 5 Ocak 2022 tarih ve 2022/01 nolu  Yönetim Kurulu kararına göre yürürlüğe sokularak garantiye alınmıştır.