I.AMAÇ

Bu politika belgesinin amacı, cinsel sömürü  ve istismardan arınmış bir mesleki ortamın yaratılmasına yönelik ilkeleri belirlemek ve düzenlemeleri tanımlamaktır. Bu politika belgesiyle  MESEDER çalışanlarını, Yönetim Kurulunu, hizmetlerden yararlananları, üyeleri, gönüllüleri, hizmet alınan ve işbirliği yapılan kişi ve kurumları  cinsel sömürü ve istismar konusunda farkındalığının artması için çaba göstermeye, bu tür olayların önlenmesine, bu tür iddialar ve şikâyetler söz konusu olduğunda etkin bir soruşturma ve yaptırım mekanizması işletmeye hazır olduğunu bildirmektedir.

II. KAPSAM

Belgede yer alan hükümler tüm MESEDER çalışanlarını, Yönetim Kurulunu, hizmetlerden yararlananları, üyeleri, gönüllüleri, hizmet alınan ve işbirliği yapılan kişi ve kurumları kapsar.

Bu politika belgesiyle MESEDER, tüm cinsel taciz ve saldırı iddialarını değerlendirmeyi, soruşturmanın düzgün işleyişi ve/veya şikâyetçinin korunmasının gerektirdiği durumlarda ilgili mevzuata uygun olarak idari tedbirler almayı taahhüt eder.

III. TANIMLAR

Cinsel Sömürü: Savunmasızlığın veya hassasiyetin istismar edilmesi, gücün veya görevin kötüye kullanılması, mağdurla cinsel ilişkiden çıkar sağlanmasıdır.

Cinsel İstismar: Cinsel amaçlı zorla/izinsiz  güç kullanarak veya baskı oluşturarak cinsel davranışta bulunmaktır.  18 yaşından küçüklere karşı gerçekleştirilen cinsel saldırı ve cinsel taciz eylemleri “çocuğun cinsel istismarı” olarak değerlendirilir.

Cinsel Taciz : Cinsel taciz kişiyle vücut teması bulunmadan yapılan ve rızaya dayalı olmayan, cinsel içerikli söz, tavır veya diğer davranış biçimlerini içerir.

Tehdit, şantaj ya da hakaret unsuru taşımayan, ancak rahatsız edici, istenmeyen ortamları yaratan hareketlerdir. Örneğin, laf atmak, cinsel içerikli şaka yapmak ve iltifatlarda bulunmak ya da argo sözcükler kullanmak, flört etmek için olağanın ötesinde ısrarcı davranışlarda bulunmak, pornografik materyal ile rahatsız etmek, kişinin cinsel yaşamıyla ilgili sorular sormak veya dedikodu üretmek.

Cinsel Saldırı : Cinsel saldırı, rızaya dayalı olmayan cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Cinsel saldırı vücut dokunulmazlığını ihlal eden sarılmak, dokunmak gibi eylemlerle olabileceği gibi kişinin vücut dokunulmazlığının vücuda cinsel organ veya başka bir cisim sokulmasıyla ihlal edilmesi şeklinde de olabilir.

Misilleme :Cinsel veya duygusal amaçlı girişim ve teklifleri reddetmesi ya da tacize uğradığını düşünerek şikâyet etme yoluna gitmek istemesi/gitmesi nedeniyle, örtülü olarak veya açıkça kişinin iş veya eğitim yaşamının intikam amacıyla zorlaştırılması da bir taciz türü olarak değerlendirilir.

IV:GÖREV VE SORUMLULUK

Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesi Politikasının uygulanması, takibi ve geliştirilmesi ile MESEDER çalışanlarının bu konuda bilgi ve eğitimlerle desteklenmesi MESEDER Yönetim Kurulu ve Etik Kurulunun görev ve sorumluluğundadır.

MESEDER Etik Kurulu, Yönetim Kurulu kararı ile iki yılda bir oluşturulur. Etik Kurul sosyal çalışmacı, hukukçu, sağlıkçı başta olmak üzere dernek üyelerine, gönüllerine, yakın dostlarına davet gönderilerek oluşturulur. Etik Kurulda en az üç kişinin olması sağlanır.

Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine Etik Kurul en az üç üyeyle toplanır. Kendilerine getirilen konunun etik yönden incelenmesi ve durum karşısında alınacak kararı bu politikanın beşinci maddesinde yer alan ilkelere bağlı belirleyerek yönetim kuruluna bildirmekle sorumludur. 

V.İLKELER

1-Sıfır Tolerans: Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin hiçbir biçimine tolerans gösterilmez. Cinsel Sömürü ve İstismar görevi kötüye kullanımdır ve iş sözleşmesinin feshini gerektirir.

2-Çocuklarla cinsel ilişki (< 18 yaş) yasaktır.

3- Yararlanıcılarla görevin kötüye kullanımını içeren her türlü cinsel ilişki yasaktır.

4.- İnsani yardım çalışanları, diğer çalışanlar tarafından cinsel sömürü, istismar ile ilgili herhangi bir endişeyi bildirmekle yükümlüdür.

5. Gizlilik İlkesi: MESEDER, cinsel taciz iddialarının ele alınmasında tüm aşamalarda  şikayet eden ve şikâyet edilen kişinin özel hayatlarının gizliliği ilkesine uygun davranacaktır. Gizlilik ilkesi, özellikle cinsel taciz iddialarının, ihtilaf halindeki kişilerin özel yaşamları ile ilgili ayrıntıların sosyal ortama taşınmadan çözüme kavuşturulabilmesi açısından da önem taşımaktadır.

6:Zarar Vermeme İlkesi: MESEDER, cinsel taciz iddiaları karşısında, tacize uğrayanın tekrar mağdur edilmesine yol açabilecek ve tarafların insan onurunu zedeleyebilecek her türlü davranıştan kaçınmak ve bu tür davranışların ortaya çıkmasını önlemek hususlarında dikkat ve özeni gösterir. Özellikle cinsel taciz ve saldırı iddialarıyla ilgili başvuru sürecinde bu ilke, mağdurun tekrar mağdur edilmemesini sağlamaya yöneliktir.

7. Güven İlkesi: MESEDER, gizlilik ve özen gösterme ilkelerine riayet ederek, tarafların güven duygusunu zedelemeyecek şekilde davranacaktır.

8.Beyan esastır ilkesi: Yukarıda bahsedilen durumlarda, beyan esas olarak alınır. Beyana dayalı olarak Etik kurulunda, soruşturmaya vakit kaybetmeden başlatılır. Disiplin Kurulu ilgililer hakkında lüzumlu inceleme ve soruşturmayı tamamlamak suretiyle, oy çokluğuyla karara bağlayarak YK bildirir. Saha ve dernek çalışanları, cinsel sömürü ve istismar ile ilgili bir durumla karşılaştığında, durumu bildirmekle yükümlüdür.

a.Delillendirme ilkesi: İdari ve adli soruşturma süreçlerinde delillerin yetersiz olması nedeniyle oluşacak şüphe, sanık lehine yorumlandığından tacize uğrayan işilerin soruşturmada delil olarak kullanılabilecek değişik türden materyalleri hukuka uygun olmak koşuluyla toplama ve saklama konusunda hassas davranmaları önemlidir.

b.Kasıtlı Yanlış Beyanlar ilkesi  MESEDER yönetim kuruluna yapılan başvurular sonrası işletilen süreçte iddia sahibinin kasıtlı olarak yalan söylediğinin ve yanlış beyanlarda bulunduğunun hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kesin olarak anlaşıldığı durumlarda disiplin yaptırımı uygulanacaktır. Bu ilke ile  MESEDER  çalışanlarını, Yönetim Kurulunu, hizmetlerden yararlananları, üyeleri, gönüllüleri, hizmet alınan ve işbirliği yapılan kişi ve kurumları cinsel taciz iddiaları üzerinden duygusal ve diğer kişisel hesaplaşmaların görülmemesi konusunda uyarır.

VI. CİNSEL TACİZE VE HER TÜRLÜ RAHATSIZ EDİCİ DAVRANIŞLARA MARUZ KALDIĞINI DÜŞÜNEN KİŞİNİN ALABİLECEĞİ ÖNLEMLER

Uzak Dur: Cinsel tacize açık olabileceğini düşündüğü durum ve kişilerden uzak durmak,

Hayır De: Davranışın hoş karşılanmadığı konusunda kişiyi açık bir şekilde uyarmak, istemediği cinsel yakınlaşmalar konusunda açıkça “hayır” demek,

Bildir: Rahatsız edici bir davranışta bulunan kişiye bu davranışına son vermezse resmi girişimde bulunacağını bildirmek,

Yardım Al: İlk andan itibaren, soruşturmada delil olarak kullanılabilecek ne tür materyal varsa toplamak, olaylara dair kayıt tutmak, delilleri saklamak, ve olayı yakın kişilerle paylaşmak,

Bilgilen: Destek almak ve haklarını öğrenmek maksadıyla ALO 170  Çalışma Hayatı İletişim Merkezi, savcılık veya polis karakolu, bulunduğu ildeki baronun insan hakları ve ya kadın hakları komisyonlarına başvurmak, 

Destek Al: Destek almak ve haklarını öğrenmek maksadıyla MESEDER’in yönetim kuruluna başvurmaktır.

MESEDER, çalışanlarını, Yönetim Kurulunu, hizmetlerden yararlananları, üyeleri, gönüllüleri, hizmet alınan ve işbirliği yapılan kişi ve kurumları cinsel sömürü ve istismara karşı önlemek amacıyla düzenli eğitimler düzenleyerek bilginin yaygınlaşmasını sağlar.

VII.YÜRÜRLÜLÜK

Bu Politika Belgesi, Derneğimizin 5 Ocak 2022 tarih ve 2022/01 nolu  Yönetim Kurulu kararına göre yürürlüğe sokularak garantiye alınmıştır. Bu belgenin kullanılmasında ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu ve Etik Kurulu sorumludur.