Yolsuzlukla Mücadele Politikası

1.AMAÇ

MESEDER, tüm ilişkileri ve ticari işlemlerinde, faaliyetlerini dürüst ve etik kurallara uygun bir şekilde yürütmek; Rüşvet ve Yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımı sergilemek suretiyle ele almaktadır.

MESEDER etik ilkelerinin ve sürdürülebilirlik hedeflerinin tamamlayıcı bir parçası olarak geliştirilen işbu Rüşvet ve Yolsuzluk İle Mücadele Politikası’nın amacı, ilgili yasal düzenlemeler ile ulusal ve uluslararası etik değerlere uygun olarak MESEDER’ın tüm faaliyetlerinde rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesine yönelik taahhütlerinin ortaya konulması, gerekli bilgilendirmelerin yapılması, bu konudaki sorumluluk ve kuralların belirlenmesi ve tüm menfaat sahipleriyle paylaşılmasıdır.

2. KAPSAM

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası;

 • MESEDER Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm MESEDER çalışanlarını,
 • Mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, danışmanları, MESEDER adına görev yapan tüm kişi ve kuruluşları kapsamaktadır.

Bu Politika;

 • MESEDER Yönetim Kurulu’nca onaylanmış MESEDER Etik Davranış Kuralları’nın,
 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkelerinin,
 • İnsan Kaynakları Kılavuzu’nun ayrılmaz bir parçasıdır.

3. TANIMLAR

Yolsuzluk,bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet isebir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması,hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesigibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasınaçıkar sağlamasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

Nakit ödemeler, Siyasi ya da diğer bağışlar, Komisyon, Sosyal haklar, Hediye, ağırlama, Diğer menfaatler sayılabilir.

4.GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MESEDER’ın rüşvet ve yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinden en üst seviyede Yönetim Kurulu sorumludur.

Yönetim Kurulu, bu politika kapsamında yer alan ilkeleri benimsemekte ve uygulanması için gerekli ortamı sağlamaktadır.  Yönetim Kurulu, yasal düzenleme ve yönetmeliklere, süreçlere ve politikalara uygunluğun sağlanabilmesi amacıyla denetimlerin yapılmasını ve düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır. MESEDER Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Politika’nın oluşturulması, uygulanması ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır. Yönergelerde iç kontrol sistemi kapsamında oluşturulan önleyici düzenlemelerle birlikte Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapan İç Denetim Başkanlığı, rüşvet ve yolsuzluk risklerini sistematik olarak gözden geçirmektedir. 

Ayrıca, tüm MESEDER çalışanları,

 • Yönetim Kurulu’nca belirlenen politikalara uyum sağlamak,
 • Kendi faaliyet alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetmek,
 • İlgili yasal düzenlemelere ve MESEDER uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,
 • Politika ’ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Etik Kurul’a bildirmek

ile sorumludur.

 5.Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar ve İş Ortakları

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

5.1 Firma ve İş Ortaklarının Seçimi

Üst düzey yönetimce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterleri ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden

önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle üst düzey yönetimdedir.

6. Politika ve Prosedürlerimiz

6.1 Rüşvet ve Yolsuzluk

MESEDER her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

6.2 Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde etkileşimde bulunulan kişiler ya da yararlanıcılar tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

MESEDER tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir.

Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir.

7. Hatasız Kayıt Tutma

MESEDERin muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler, ile düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,
 • Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması

gerekmektedir.

8. Politika İhlalleri

Bir çalışan ya da MESEDER adına hareket eden bir kişinin işbu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, Etik Kurul’ a iletilmelidir

Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Etik Kurul’unca incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Mal ve hizmet alınan firmalar veya MESEDER adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde Politika’ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/ yürürlükteki sözleşmelerin MESEDER tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.

Yürürlülük

Bu Politika Belgesi, Derneğimizin 10/05/2022 tarih ve 2022/05  nolu  Yönetim Kurulu kararına göre yeniden düzenlenerek garantiye alınmıştır